menu
Word Lid
Botsing van suikerfeesten

Naar aanleiding van het islamitische suikerfeest stuurde een katholieke school uit Herk-de-Stad al haar leerlingen een bericht dat wie het suikerfeest viert daarvoor een dag vrij kon krijgen. We namen daar aanstoot aan en organiseerden bij wijze van ludieke tegenactie onze eigen versie van dat feest.

Aangezien we met onze actie veel belangstelling kregen van de leerlingen van de betrokken school, richten we dit artikel speciaal tot jullie, leerlingen en andere jongeren, om onze visie en motieven te verduidelijken en uit te leggen wat je zelf kan doen.

Wat is er mis?

Afgezien van het feit dat je je stilaan kan afvragen waar de hele schoolstrijd toe gediend heeft, maken we ons zorgen over de toenemende invloed van de islam in onze maatschappij.

Als Vlaams Belang hechten we grote waarde aan tolerantie en respect voor de mensenrechten. We verzetten ons tegen elke totalitaire ideologie en tegen elke vorm van dictatuur en onderdrukking. Dat plaatst ons onvermijdelijk voor de paradox van de tolerantie waar ook Karl Popper mee worstelde. Popper was een Oostenrijker van Joodse afkomst die, geconfronteerd met het nazisme, tot het besluit kwam dat we niet tolerant mogen zijn tegenover een intolerante ideologie. Anderen formuleren het minder sterk maar vrijwel iedereen is het ermee eens dat een tolerante samenleving uit zelfbehoud het recht heeft grenzen te stellen aan de tolerantie.

De cruciale vraag voor ons is dus hoe we als tolerante maatschappij moeten omgaan met een intolerante en vaak gewelddadige religie als de islam, zonder enerzijds zelf in totalitarisme te vervallen en zonder ons anderzijds te onderwerpen en onze eigenheid op te geven.

Beschouwen we daarom hoe zo’n ideologie de macht grijpt en behoudt. Het begint met zich te manifesteren in de publieke ruimte met behulp van uniformen, symbolen en acties; zoals armbanden, hakenkruisen en massabijeenkomsten of hoofddoeken, burka’s en publiek gebed. Op die manier draagt de ideologie haar boodschap tastbaar uit en wennen buitenstaanders eraan. Stapsgewijs wordt dan de publieke ruimte verder ingenomen tot de ideologie zich sterk genoeg voelt om ze helemaal te monopoliseren. Vanaf dan kunnen tegenstanders gemakkelijk geïsoleerd en uitgeschakeld worden.

Vandaar het belang dat moslims bij ons hechten aan het dragen van de hoofddoek in het openbaar en vandaar ook de extreem gewelddadige reactie van islamitische regimes tegenover vrouwen die die hoofddoek afleggen.

Een redelijke en evenwichtige aanpak zal er dus in bestaan de ideologie en de beleving ervan te aanvaarden in het privéleven maar die zoveel mogelijk te weren uit het publieke leven.

Het is op die manier dat we sinds de tweede wereldoorlog de ideologie van het nazisme zonder probleem onder controle hebben kunnen houden. Waarom dat dan niet even consequent toepassen voor de islam?

Als de islam werkelijk bereid was tot integratie in de Westerse maatschappij en evolutie tot een Europese religie, zou ze die bereidheid kunnen tonen door haar feesten op ons werk- en onderwijsschema af te stemmen. Dat is uiteraard een illusie, maar dan nog had de school in dit geval discreet en op individuele basis een dag verlof kunnen toestaan aan moslimleerlingen die dat wensten. De algemene bekendmaking van die maatregel was echter een publieke stellingname die veel verder gaat dan louter tolerantie, vandaar ons bezwaar.

Wat kan jij doen?

Kom met Vlaams Belang op voor het behoud van onze Westerse beschaving en haar waarden!
Dit kan je concreet doen.

 • Maak gebruik van je democratisch stemrecht, liefst geïnformeerd en gemotiveerd. Neem daarom eens rustig onze standpunten door, kom naar onze info-avonden waar we meestal één specifiek thema bespreken, stel vragen en ga in discussie. Vergelijk ons met andere partijen. Ben je het grotendeels met ons eens, doe dan de moeite een stem voor ons uit te brengen.
  https://www.vlaamsbelang.org/programma

 • In de veronderstelling dat je je achter onze visie kan scharen, is lid worden een goed idee. Het kan vanaf 16 jaar, het verplicht je tot niets en voor een kleine bijdrage krijg je ons ledenblad en heel wat informatie via verschillende kanalen. Je zit dan ook in ons ledenbestand en wordt uitgenodigd voor activiteiten en acties.

  https://mijn.vlaamsbelang.org/word-lid/

 • Wil je nog meer doen, dan kan je actief meewerken. Zowel binnen als buiten de partij zijn er verschillende taken die je op je kan nemen. Je werkt dan mee aan een betere toekomst voor Vlaanderen en Europa, maakt deel uit van onze bruisende gemeenschap en leert er fijne gelijkgezinde mensen kennen.

 • Meer nog dan voor ons stemmen, lid worden of je actief inzetten, is goed studeren en jezelf zoveel mogelijk ontwikkelen echter het beste dat je kan doen.
  • Ontwikkel je talent. Word zo goed als je kan in jouw vakgebied of beroep.
  • Leer kritisch denken. Neem niets zomaar aan, zeker niet van degenen die beweren de waarheid in pacht te hebben, maar ook wat wij zeggen en schrijven moet je niet klakkeloos aannemen. Zoek informatie via verschillende kanalen, liefst zo dicht mogelijk bij de bron, en vorm je eigen opinie.
  • Interesseer je voor onze geschiedenis en cultuur en geef die interesse door aan je kinderen. Bewaar zoveel mogelijk informatie, boeken en andere bronnen. Naarmate de geschiedenis herschreven wordt, zal hun belang en hun waarde toenemen.
  • Respecteer onze taal en doe je best om ze zo goed mogelijk te beheersen en te gebruiken.
  • Leer in de mate van het mogelijke andere talen.

  Zolang we onszelf blijven respecteren en ontwikkelen en zolang we op een of andere manier onze kinderen fatsoenlijk blijven opvoeden, vormen en opleiden, zal men er nooit in slagen onze beschaving helemaal uit te wissen.
  Maximaal gebruik maken van de kansen die het onderwijs je nog biedt, is daarom de b
  elangrijkste en de meest efficiënte daad van verzet die je kan stellen.

Samengevat

We willen niet terechtkomen in een totalitaire maatschappij, noch door ons te onderwerpen aan een totalitaire ideologie of religie noch door zelf in totalitarisme te vervallen. Dat vergt een evenwicht in tolerantie tegenover intolerante groepen en ideologieën. Zo’n ideologie en de beleving ervan kunnen we aanvaarden in het privéleven maar moeten we zoveel mogelijk weren uit het publieke leven.

Concreet mogen we moslims toelaten hun religie vrij te beleven maar houden we de islam best zoveel mogelijk weg uit de publieke ruimte en is zeker elke vorm van publieke steun aan de islam af te keuren.

Het Vlaams Belang is de enige partij die consequent opkomt voor het behoud van onze Westerse maatschappij en manier van leven. Als jij daar ook belang aan hecht, blijf dan in de eerste plaats jezelf respecteren en ontwikkelen, weet dat je niet alleen staat en, als je je geroepen voelt, doe met ons mee!

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF