menu
Word Lid
Over onze standpunten

Wanneer we voor een actie onder de mensen komen, zoals onlangs voor de Valentijnsactie, stellen we vast dat er nog steeds enkele hardnekkige misverstanden bestaan over onze standpunten. We doen een poging om de meest voorkomende recht te zetten.


Ik ben het niet eens met Vlaams Belang want ...
... ik werk in Wallonië en kan goed om met Franstaligen.
... mijn vrouw is Franstalig en wij voeden onze kinderen tweetalig op.


Vlaams Belang is niet tegen Franstaligen

Franstaligen zijn niet fundamenteel anders dan wij. Het grote verschil is dat zij andere politieke keuzes maken. Zij kiezen in grote lijnen voor een socialistisch model en die keuze heeft, zoals ze altijd en overal al gehad heeft, sociaal-economisch minder prettige gevolgen. De Belgische constructie verplicht ons, Vlamingen, om jaarlijks ettelijke miljarden aan “solidariteit” op te hoesten om die gevolgen toe te dekken.

Dat is om twee redenen pervers. Wij zouden dat geld veel beter kunnen gebruiken voor onderwijs, ouderenzorg, gezondheidszorg, en zoveel andere maatschappelijke taken. Maar ook voor hen is het geen goede zaak. Zolang ze aan het infuus van Vlaams geld blijven hangen, hebben de Franstaligen immers geen aanmoediging om hun lot in eigen handen te nemen en zitten ze vast in een positie van afhankelijkheid. Wij zijn van mening dat de Franstalige bevolking beter verdient.

Wij zijn bijgevolg voor het stopzetten van de financiële transfers. Dat zal voor de Frantaligen op korte termijn ongetwijfeld pijnlijk zijn, en daarom kunnen we akkoord gaan met beperkte en strikt op te volgen overgangsmaatregelen, op lange termijn is het echter een nodige eerste stap naar meer welvaart en welzijn.


Ik ben het niet eens met Vlaams Belang want ...
... ik heb niets tegen homo’s.
... mijn dochter leeft met een vriendin.


Vlaams Belang respecteert de sexuele geaardheid van iedereen

Wij erkennen en benadrukken de waarde van het klassieke gezin. Het is in onze ogen nog steeds de meest stabiele samenlevingsvorm en biedt nog steeds de beste structuur voor de opvoeding van kinderen.

Dat betekent niet dat wij andere samenlevingsvormen zouden afkeuren of iets zouden hebben tegen mensen met een andere geaardheid. We tellen in onze rangen trouwens heel wat van die mensen.

We respecteren de sexuele geaardheid van iedereen en vinden dat iedereen het recht heeft openlijk zijn of haar relatie te beleven.

Dat betekent echter niet dat we kinderen daarom van in de kleuterklas moeten confronteren met een gender-ideologie die niets meer te maken heeft met respect maar er enkel op gericht is ook op dat vlak alle structuur en houvast weg te nemen.

Dat onze tegenstanders dat aangrijpen om ons “homofobie” te verwijten, is onterecht. Het is dan ook veelbetekenend dat zij hun teleurstelling niet konden verbergen toen onze ondervoorzitter Chris Janssens zich als homo uitte en vanuit de partij en de achterban uitsluitend en massaal positieve reacties kreeg. Het leek er zelfs even op dat de media zo overtuigd waren van hun eigen "duiding" dat ze oprecht verrast waren door de realiteit.

Jammer trouwens dat diezelfde media veel minder aandacht lijken te hebben voor de echte haat, intimidatie en geweld tegenover holebi’s, die wel degelijk bestaan en die wij ten stelligste veroordelen.


Ik ben het niet eens met Vlaams Belang want ...
... ik ben geen racist en beoordeel mensen niet op kleur of afkomst.
... mijn
broer is gehuwd met een buitenlandse.
... ik ken een paar immigranten en dat zijn fijne mensen.


Vlaams Belang beoordeelt mensen niet op kleur of afkomst maar op houding en gedrag

Wij hechten waarde aan onze eigen beschaving, cultuur en manier van leven en willen die behouden. Daarom vinden we dat nieuwkomers zich aan ons moeten aanpassen en niet omgekeerd. Twee factoren blijken daarbij bepalend te zijn: de omvang en snelheid van de immigratie en de grootte van de verschillen in cultuur en levensbeschouwing. Bij een te grote immigratie op te korte tijd van mensen uit culturen die te zeer van de onze verschillen, integreren die migranten zich onvoldoende in onze samenleving en komt onze manier van leven in het gedrang.

Wij hebben geen probleem met een beperkte migratie waarbij de nieuwkomers zich in onze maatschappij integreren en we hebben zeker geen probleem met die geïntegreerde mensen zelf.

Wat we niet kunnen aanvaarden is dat mensen met een cultuur en een overtuiging die soms lijnrecht tegen de onze - en tegen de universele mensenrechten - ingaan, weigeren zich aan te passen en ons integendeel in ons eigen land hun regels en hun manier van leven willen opleggen.

We stellen verder vast dat het vooral degenen zijn die ons racisme verwijten die zelf het meest belang hechten aan kleur en afkomst. Misschien moesten we ons allen maar eens consequent verzetten tegen èlke vorm van racisme?Wil je meer weten over onze standpunten?

Meer informatie vind je hier


ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF